Embrace Empowerment | LHBTI Krav Maga

Embrace Empowerment | LHBTI Krav Maga


Evenementgegevens


FOR ENGLISH –> Please scroll further down

Soms fietst of loop je ergens op straat waar je jezelf niet veilig voelt. Wellicht mijd je soms zelfs deze plekken omdat je bang bent dat er wat vervelends kan gebeuren. Alkmaar Pride wil dat iedereen veilig over straat kan gaan. Ook als het daarvoor nodig is om straatverlichting te verbeteren of bosjes vaker te laten snoeien bijvoorbeeld. Onze bijeenkomst helpt om deze plekken in beeld te brengen. Uiteraard gaan we aan de slag met je eigen weerbaarheid.

 

Veiligheid is een breed thema, maar het staat vooral voor het beschermen van je eigen grenzen. Dat kan dus buiten op straat zijn, maar ook op je werk of op school. Wanneer iemand jouw grenzen niet respecteert of bewust negeert, dan is het belangrijk dat je voor jezelf weet op te komen en even belangrijk dat je weet te voorkomen hoe een situatie escaleert. Met elkaar gaan we dat leren.

 

Voor het Alkmaar Pride evenement ‘Embrace Empowerment’ hebben o.a. Roze in Blauw, Tijgertje LHBTI Krav Maga en International Krav Maga Federation (IKMF Nederland) de handen in één geslagen om LHBTI’ers de handvatten te geven hun weerbaarheid en gevoel van veiligheid te vergroten. Daarbij ondersteunt De Stadsfabriek Alkmaar ons door de ruimte beschikbaar te stellen.

 

We nodigen LHBT+ personen uit de regio Noord-Holland Noord uit om zich deze avond samen met ons te verdiepen in de actuele thema’s ‘veiligheid’, ‘weerbaarheid’ en ‘empowerment’, oftewel: in je eigen kracht staan. Jouw veiligheid begint waar jij de controle neemt.

 

Programma
De avond wordt gepresenteerd door Jan Pieter de Lugt van Tijgertje LHBTI Krav Maga / Zelfverdediging.
Jan Martijn Stout, politiewoordvoerder en Roze in Blauw (RiB) voorlichter, laat je, aan de hand van de 7 gouden W’s, kennis maken met RiB, het LHBT+ netwerk van de politie.
Aansluitend geven Sharon van Dongeren van LHBTI sportclub Tijgertje LHBTI Krav Maga i.s.m. Stephan Wattimena van de International Krav Maga Federation (IKMF) een demonstratie in de zelfverdedigingsmethodiek Krav Maga waarbij iedereen wordt uitgenodigd dit zelf te ervaren.
Voorafgaand aan het evenement eten we met elkaar in De Stadsfabriek en tijdens de pauze doen we een drankje om ervaringen uit te wisselen, of gewoon even gezellig te buurten!
We zien je graag op woensdag 22 mei!
Deelname uitsluitend mogelijk door je aan te melden

 

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, stel ze vooral. En ken je iemand die deze avond over zelfbescherming ook wel ziet zitten? Neem die vooral mee en laat diegene zich wel even registreren hier.

 

PRAKTISCH INFO

17:30 – 18:00 inloop

18:00 – 19:00 gezamenlijk diner

19:00 – 19:45 Roze in Blauw

19:45 – 21:00 Tijgertje LHBTI Krav Maga

locatie: Stadsfabriek Alkmaar | Marconistraat 5 | 1821 BX | Alkmaar (route)

 

Let Op: Deelname uitsluitend mogelijk door je aan te melden via deze link  AANMELDEN

 

Al eens slachtoffer geweest van een geweldsdelict?

 

Dan biedt Krav Maga de empowerment die je nodig hebt. We beseffen ook zeker dat, vanwege het fysieke contact, de KravMaga zelfverdedigingstraining eng kan zijn. Het prikkelt wellicht ook de herinneringen aan het incident. We houden hier altijd rekening mee. We bieden niet enkel een veilige trainingsomgeving en een zeer ervaren trainer. Is het voor jou nog te vroeg en concluderen we samen dat je nog het een en ander dient te verwerken, dan hebben wij onze contacten bij Slachtofferhulp Nederland die jou graag te woord staan, adviseren en begeleiden.

 

——————————-

Sometimes you cycle or walk somewhere on the street where you do not feel safe. Perhaps sometimes you even avoid these places because you are afraid something unpleasant might happen. Alkmaar Pride wants everyone to be able to walk the streets safely. Even if this requires improving street lighting or pruning bushes more often, for instance. Our meeting helps to bring these places into focus. Of course, we will work on your own resilience.

 

Safety is a broad theme, but it mainly stands for protecting your own boundaries. That could be outside on the street, but also at work or at school. When someone does not respect your boundaries or deliberately ignores them, it is important that you know how to stand up for yourself and just as important that you know how to prevent a situation from escalating. Together, we are going to learn that.

 

For the Alkmaar Pride event ‘EMBRACE EMPOWERMENT’, Roze in Blauw, Tijgertje LHBTI Krav Maga and International Krav Maga Federation (IKMF Nederland) joined forces to give LGBT people the tools to increase their resilience and sense of safety. In doing so, De Stadsfabriek Alkmaar supports us by making its space available.

 

We invite LHBT+ people from the Noord-Holland North region to join us this evening to delve into the current themes of ‘safety’, ‘resilience’ and ‘empowerment’, in other words: standing in your own power. Your safety starts where you take control.

 

Programme

The evening will be presented by Jan Pieter de Lugt of Tijgertje LHBTI Krav Maga / Self-defence.

Jan Martijn Stout, police spokesperson and Roze in Blauw (RiB) educator, will introduce you to RiB, the LGBT+ network of the police, using the 7 golden W’s.

Afterwards, Sharon van Dongeren of LHBTI sports club Tijgertje LHBTI Krav Maga in collaboration with Stephan Wattimena of the International Krav Maga Federation (IKMF) will give a demonstration of the self-defence method Krav Maga, which everyone is invited to experience for themselves.

Before the event, we will have dinner together at De Stadsfabriek and during the break we will have a drink to exchange experiences, or just socialise!

We look forward to seeing you on Wednesday 22 May!

In the meantime, if you have any questions, feel free to ask. And do you know someone who would also like to attend this evening about self-protection? Bring them along and make sure they register here.

 

PRACTICAL INFO

17:30 – 18:00 walk-in

18:00 – 19:00 dinner together

19:00 – 19:45 Roze in Blauw

19:45 – 21:00 Tijgertje LHBTI Krav Maga

location: Stadsfabriek Alkmaar | Marconistraat 5 | 1821 BX | Alkmaar (route)

 

Have you ever been a victim of a violent crime?

 

Then Krav Maga offers you the empowerment you need. We also certainly realize that, because of the physical contact, the Krav Maga self-defense training can be scary. It may also trigger memories of the incident. We always take this into account. Not only do we offer a safe training environment and a very experienced trainer. If it is still too early for you and we conclude together that you still need to process a few things, then we have our contacts at Slachtofferhulp Nederland (Victim Support Netherlands) who are happy to speak to, advise and guide you.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.